طراحی و ساخت تجهیزات سد شهید قنبری

طراحی وساخت ونصب وراه اندازی ایستگاههای پمپاژ هوشمند

ایستگاههای پمپاژ شبکه فرعی آبیاری وزهکشی شهید قنبری

خرید ، تامین، حمل،باراندازی، نصب و اجرا، تست و راه اندازی پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری شهید قنبری و آموزش بهره برداران

مجری طرح : وزارت جهاد کشاورزی –معاونت آب وخاک

مدیر طرح : شرکت مهندسین مشاور جاماب

تاریخ شروع : 1396/11/12                        تاریخ پایان : 1398/03/10

پیشرفت فیزیکی پروژه : 98 درصد

محل وموقعیت پروژه:  اراضی پایاب سد مخزنی شهید قنبری ، در شمال غربی ایران، در استان آذر بایجان غربی، در شمال شهر ماکو در بخش چایباسار جنوبی واقع شده است.روستاهای واقع در محدوده طرح شامل دانالوی کوچک وبزرگ ، رند ، قره تپه ، بابور عجم ودیزج … می باشد.

منبع تامین آب : سد مخزنی شهید قنبری ماکو

تجهیزات آبیاری کشاورزی در سد شهید قنبری
تجهیزات آبیاری مورد استفاده در سد شهید قنبری
blank

سیمای سد وشبکه آبیاری وزهکشی دشت شهید قنبری ماکو (ساریسو)

نمای سد شهید قنبری ماکو

مشخصات ایستگاههای پمپاژ سد شهید قنبری

مشخصات ایستگاه پمپاژ سد شهید قنبری ماکو

blank
تامین تجهیزات آبیاری بارانی دشت نازک دو
فهرست