شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد شهید قنبری

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد شهید قنبری

ایستگاه پمپاژ و آبیاری سد شهید قنبری ماکو

خرید ، تامین، حمل،باراندازی، نصب و اجرا، تست و راه اندازی پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری شهید قنبری و آموزش بهره برداران

محل و موقعیت پروژه

اراضی پایاب سد مخزنی شهید قنبری، در شمال غربی ایران، در استان آذربایجان غربی، در شمال شهر ماکو در بخش چایباسار جنوبی واقع شده است.روستاهای واقع در محدوده طرح شامل دانالوی کوچک و بزرگ، رند،قره تپه ، بابور عجم و دیزج و … می باشد.

نام پروژه : خرید و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی شهید قنبری

کارفرما : وزارت جهاد کشاورزی

مدیریت طرح : مهندسین مشاور جاماب

شرکت بازرسی : تجهیزات نیرو

تجهیزات آبیاری بارانی دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزا جلیل
blank
ایستگاه های پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس
فهرست