تامین تجهیزات ایستگاههای پمپاژ طرح ارس

تامین تجهیزات مکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق ایستگاههای پمپاژ شبکه های فرعی طرح ارس

مجری طرح : وزارت جهاد کشاورزی –معاونت آب وخاک

مدیر طرح : شرکت مهندسین مشاور جاماب

تاریخ شروع : 1397/10/29                        تاریخ پایان : در حال اجراء

پیشرفت فیزیکی پروژه : 40 درصد

محل وموقعیت پروژه : پروژه آبیاری وزهکشی قیقاج در شمال غربی ایران  وبا فاصله کمی از مخزن سد ورودخانه ارس وهمجوار با جمهوری خود مختار  نخجوان واقع شده است . این طرح در شهرستان پلدشت  از شهرستان های استان آذر بایجان غربی واقع شده است. اراضی این منطقه کشاورزی متعلق به پنج روستای مشهدی میرزا کندی، قیر کندی ، قارقولوق سفلی، علی نظر وملاکندی  می باشد که در فواصل مختلفی از شهر پلدشت هستند.

منبع تامین آب : سد مخزنی قیقاج در جنوب منطقه طرح

تجهیزات-ارائه-شده-در-پروژه-ی-سد-قیقاچ-حاشیه-رود-ارس
تجهیزات-حاشیه-سد-ارس-و-سد-قیقاج
تجهیزات-سد-قیقاچ-و-آبیاری-حاشیه-سد-ارس

سیمای سد قیقاج وشبکه پایاب آن

موقعیت سد قیقاج و شبکه پایاب

مشخصات تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال ، ابزار دقیق :

تجهیزات تحویل شده در پروژه آبیاری حاشیه سد قیقاج

blank
تامین تجهیزات آبیاری دشت سیستان
blank
تامین تجهیزات آبیاری بارانی مزارع دشت نازک یک
فهرست