تامین تجهیزات آبیاری بارانی طرح ارس

خرید و تامین تجهیزات آبیاری بارانی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی

مجری طرح : وزارت جهاد کشاورزی –معاونت آب وخاک

مدیر طرح : مهندسین مشاور یکم

تاریخ شروع : 1397/02/15                        تاریخ پایان : 1397/06/15

پیشرفت فیزیکی پروژه : 100 درصد

محل وموقعیت پروژه : اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس در فاصله 40-38 الی 57-38 عرض شمالی و 35-46 الی 46-50 طول شرقی در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.اراضی روستاهای محدوده مطالعاتی شامل کلاله و دارانا در سطح 235 هکتار، عاشقلو  و بویدوز در سطح 450 هکتار، ابراهیم سمیع و آلا جوجه در سطح 550 هکتار و توعلی در سطح 224 هکتار می باشد.

محدوده طرح : اراضی روستاهای محدوده مطالعاتی شامل کلاله و دارانا در سطح 235 هکتار، عاشقلو  و بویدوز در سطح 450 هکتار، ابراهیم سمیع و آلا جوجه در سطح 550 هکتار و توعلی در سطح 224 هکتار می باشد.

منبع تامین آب : این طرح تحت پوشش مخازن ذخیره موجود بوده که آب از طریق ایستگاه های پمپاژ حاشیه رودخانه ارس و خط انتقال مربوطه تامین می شود.

واحد های مربوط به طرح 

محدوده پروژه تجهیز آبیاری بارانی حاشیه ی سد ارس

مشخصات قطعات تامین وتحویل شده :

مشخصات تجهیزات آبیاری مورد استفاده در حاشیه سد ارس

blank
تامین تجهیزات آبیاری دشت سیستان
فهرست