ایزو 9001 طراح گستر
اخذ ISO9001

کسب تاییدیه سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2008

جواز تاسیس طراح گستر
اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس جهت تولید اتصالات پلی اتیلن و پولی پروپلین بمنظور تولید TF و پک کامل زیر شیر خودکار

گزارش آزمون طراح گستر
اخذ تاییدیه گزارش

اخذ تائیدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برای پک کامل زیر شیر خودکار

فهرست